Handels- og leveringsbetingelser

I relation til pejsekampagne.dk bedes du som kunde iagttage følgende generelle handels- og leveringsbetingelser, idet ordren, leveringen og evt. monteringen reguleres ved følgende generelle handels- og leveringsbetingelser samt forhandlernes generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle priser er oplyst inkl. moms. Priserne gælder kun i Danmark.

Fragt

Fragt- og leveringsomkostninger er indregnet i kampagneprisen. Fragt- og leveringsomkostninger gælder ved fragt og levering i Danmark, ekskl. ikke brofaste øer.

Fragtskader forekommer, men skal undgås. En kunde, der modtager en leverance med fragtmand, skal straks ved modtagelsen og før kvittering for modtagelsen, omhyggeligt gennemgå og undersøge leverancen for fejl og fragtskader. Hvis der ikke er nogen synlige fejl og fragtskader, skal kunden underskrive fragtbrevet og samtidig tage forbehold for evt. skjulte fragtskader.

Hvis der er skader på leverancen, skal modtagelse nægtes, hvorefter fragtmanden returnerer den samlede leverance til afsender. Kunden er samtidig forpligtet til at orientere pejsekampagne.dk straks herefter, således at en ny levering kan aftales.

Hvis leverancen må stilles, bærer kunden det fulde ansvar. Pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren kan i dette tilfælde ikke gøres ansvarligt for skader, fragtskader og lignende på leverancen. Kunden bærer det fulde ansvar.

Hvis kunden ikke er på adressen til modtagelse af leverancen og leverancen ikke må stilles, vil leverancen blive taget med retur til centrallageret. Leverancen vil herefter blive forsøgt leveret igen. Denne merpris dækkes af kunden uden involvering af pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren.

Ved levering af en ordre med fragtmand, vil fragtbrevet altid indeholde de fulde navn- og adresseoplysninger, e-mail og telefonnummer. Det vil ligeledes være anført på fragtbrevet, at fragtmanden skal kontakte kunden (modtager) 1 time før ankomst.

Det iagttages, at det er fragtselskabet, der bærer ansvaret for fragt og rettidig levering af ubeskadigede leverancer, ikke pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren.

Forsinkelser

Pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren kan generelt ikke drages til ansvar for overskridelse af leverings- og montagebetingelser og -tider; leverings- og monteringsforsinkelser. pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer, aflyste montager eller andre lignende forhold, herunder evt. håndværksmæssige omkostninger som følge af forsinkelser, transportskader, fabrikationsfejl, og lignende.

Forgæves fremmøde

Hvis montøren møder forgæves til en forudgående aftalt montage, faktureres kunden for et forgæves besøg.

Prisen for et forgæves besøg er 1.500 kr. inkl. moms.

Adgang til matrikel

Kunden behøver ikke at være til stede under montagen, men skal give montøren adgang til relevante rum og områder, sådan at montagen kan gennemføres forsvarligt og håndværksmæssigt korrekt.

Forhold på kundens matrikel

Pejsekampagne.dk og Friis Montage er ikke ansvarlig for kundens ejendom, bolig og forhold, der ikke er synlige. Det er kundens ansvar at orientere pejsekampagne.dk og Friis Montage om skjulte forhold, der direkte eller indirekte kan have betydning for montagen og montagearbejdet.

Kunden bærer generelt ansvaret for at afgive alle oplysninger af direkte og indirekte relevans for ordre, levering og montering af en løsning.

Pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren kan ikke gøres ansvarlig for evt. dårligt skorstenstræk.

Pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren bærer intet ansvar for skjulte installationer, skader, mv., der medfører ekstra arbejdstid og fordyrelse af ordrede løsning.

Opstår der i forbindelse med en levering og montering forhold, der er anderledes end forventet, standses arbejdet og der indgås forhandling mellem kunden og montøren omkring konstruktiv afhjælpning af den eventuelle problemstilling. En evt. meromkostning oplyses kunden før arbejdets udførelse.

Pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der ligger uden for selskabernes kontrol.

Supplerende arbejder, oprydning, rengøring

Friis Montage udfører kun installations- og montagearbejde. Efter endt installation og montage kan der være behov for at få udført malerarbejde og en sjælden gang evt. andet håndværksmæssigt arbejde.

Denne type arbejder ligger uden for denne ordre og leverance. Al håndværksmæssigt arbejde, bortset fra installations- og montagearbejdet i tilknytning til den ordrede løsning, udføres ikke af pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren. Kunden hyrer egne håndværkere for egen regning til sådanne arbejder.

Kunden står selv for rengøring og bortskaffelse af affald. Det sviner at få installeret en brændeovn eller pejseindsats. Friis Montage gør sig umage med ikke at svine mere end højst nødvendigt, men kunden skal påregne rengøring efter endt levering og montage. Dette arbejde udføres af kunden for egen regning. Friis Montage rydder op efter bedste evne og stiller affaldet udenfor. Kunden bærer selv ansvaret for den efterfølgende bortskaffelse af affaldet.

Gamle brændeovne, stålskorstene, røgrør og gulvplader kan bortskaffes mod betaling af et honorar for denne ydelse.

Pejsekampagne.dk og Friis Montage tilmurer gammelt murhul, monterer renselem, monterer tagtrin og foretager evt. ændringer i installationen som følge af f.eks. elkabler, vandrør og lignende mod betaling af et honorar for disse respektive ydelser.

Godkendelse af installation

Friis Montage bærer ansvaret for at installationen kan godkendes af den lokale skorstensfejermester.

Kunden bærer ansvaret for at kontakte den lokale skorstensfejermester for at få godkendt installationen.

Efter at installationen er etableret, må pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren ikke tage kontakt til skorstensfejermesteren. Det er kundens opgave og ansvar.

Hvis skorstensfejermesteren mod forventning ikke kan godkende installationen, tager kunden kontakt til Friis Montage eller pejsekampagne.dk. Friis Montage udbedrer de forhold, der giver anledning til den manglende godkendelse. Kunden er uberettiget til at anmode om refusion på pris eller betaling i øvrigt for evt. ulejlighed med en manglende godkendelse.

Hvis skorstensfejermesteren ønsker at få udskiftet renselem, etableret renselem et nyt sted, monteret foring eller anden supplerende produkter og ekstraarbejder, må kunden betale for disse produkter og arbejder, der er forbundet med opfyldelse af disse krav.

Den lokale skorstensfejermester bestemmer alt i sit distrikt. Hverken kunden, pejsekampagne.dk, Friis Montage eller forhandleren har nogen indflydelse på eller kan afvise den lokale skorstensfejermesters ønsker og krav.

Brug af installation

Kunden er ansvarlig for korrekt brug af installationen i henhold til producenters anbefalinger vedr. produktet, Miljøstyrelsens anbefalinger til korrekt fyring og optænding, samt generelle anbefalinger i øvrigt til korrekt brug og anvendelse af installationen til glæde for dig som kunde.

Kunden forventes at have læst og forstået producenters brugervejledninger og manualer, vejledninger i optænding og fyring, samt andre relevante vejledninger og manualer.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Pejsekampagne.dk, Friis Montage og forhandleren tager forbehold for evt. afgiftsændringer, korrekturfejl, skrivefejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikter samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører.

Kontaktoplysninger

Ved evt. reklamation skal henvendelse ske til Friis Montage på telefon +45 22 87 19 88. Alternativt kan henvendelse ske til pejsekampagne.dk, telefon +45 51 24 51 85.

Evt. reservedele og andet kan bestilles ved direkte kontakt til pejsekampagne.dk, telefon +45 51 24 51 85.

Supplement

Forhandlerens handels- og leveringsbetingelser gælder i alle andre forhold, der ikke er anført herover. Hvis der er uoverensstemmelse mellem forhandlerens generelle handelsbetingelser og nærværende generelle handels- og leveringsbetingelser, har nærværende generelle handels- og leveringsbetingelser forrang.